Platform Üyeleri

17 Mayıs Derneği

www.17mayis.org

HIV, yaşlılık ve LGBTİ+ toplumunu / hareketini güçlendirme

17 Mayıs Derneği öncelikli olarak LGBTİ+ toplumuna karşı artan baskılara karşı, LGBTİ+ toplumunu ve LGBTİ aktivizmini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Dernek kurucularımız, ağırlıklı olarak LGBTİ+ aktivistlerinden ve bu alanda çalışan profesyonellerden oluşuyor. LGBTİ+ örgütlerin ve aktivistlerin kapasite geliştirme faaliyetleri sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ve kriz anlarına müdahale ve destek sunmak öncelikli çalışma alanlarımız arasında yer alıyor. Derneğimiz, merkezinin Ankara’da olmasından kaynaklı Ankara yasakları ve artan baskılar nedeniyle LGBTİ+ toplumu ile bağı zayıflayan hareketin iletişimini güçlendirmek için çalışacaktır. Derneğimiz, kendisine öncelikli olarak üç çalışma alanı belirledi: Yaşlılık, Hiv, LGBTİ+ toplumunu güçlendirmek.

Yeni kurulan bir ağ olduğu için ağı ve ağı oluşturan örgütleri daha yakından tanımak. 17 Mayıs Derneği’nin LGBTİ+ toplumunu güçlendirmek gibi bir noktadan çıktığını düşündüğümüzde, bu ağın bu amaca katkısının olacağını düşünmekteyiz.

Engelli Kadın Derneği (ENG-KAD)

www.engellikadin.org.tr

Engelli Kadın Derneği, engelli hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, engellilerin eğitim, istihdam gibi alanlarda karşılaştığı ayrımcılık ve maruz bırakıldığı şiddet, sömürü ve kötü
muameleden önlenmesi, bağımsız yaşama ve topluma dahil olma hakkı, fiziksel erişilebilirlik, engelliliğe yönelik olumsuz tutumların ve engelli kadına yönelik çoklu ayrımcılığın görünürlüğü üzerine çalışmaktadır.

Engelli kadınların ve kız çocuklarının topluma tam ve eşit katılımını, şiddet, sömürü ve kötü muameleden uzak bir yaşam sürmelerini sağlamak, toplumda karşılaştıkları çoklu ayrımcılıktan kaynaklanan sorunlarına çözüm bulmak, engelli kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesine katkıda bulunmak.

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında yapılacak çalışma ve planlanacak uygulamalar için fikir alışverişi yapmak, platformun diğer bileşenleriyle koordineli hareket etmek ile engelli kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanındaki ihtiyaçlarını farklı ortaklıklarla görünür hale getirmek, platform bünyesinde yapılan çalışmaların engelli kadınlar açısından kapsayıcı olmasını sağlamak katılım amaçlarımızı oluşturmaktadır.

 

Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM)

http://www.huksam.hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki çeşitli disiplinleri kapsaması nedeniyle kadın sorunlarını multidisipliner bir yaklaşımla ele almaktadır. Kurulduğu 2001 tarihinden bu yana, misyonu, üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin iş birliği ile, kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek ve bilinç oluşturmak; bu alanda yapılan araştırmaları izlemek, duyurmak; aynı zamanda araştırmalar yapmak; eğitim faaliyetleri yürütmek; kadın sağlığı ile ilgili çalışmalara, araştırmalara ve programlara, “toplumsal cinsiyet bakışaçısı”nın yerleştirilmesi için rehberlik etmektir.

Yukarıda belirtilen kapsam dahilinde, kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi ve “toplumsal cinsiyet eşitliği” ilkesinin her alanda uygulanmasına yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel etkinlikler düzenlemek, proje ve araştırmalar yürütmek, eğitsel/bilinç artırıcı çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışan kurum ve kuruluşların çalışmalarına destek olmak, danışmanlık hizmeti vermek, yayınlar yapmak ve savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Merkezin amaçları ve birikimleri doğrultusunda CSÜS ve Hakları konusunda savunuculuk faaliyetlerine katkıda bulunmak.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)

Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD)

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV)

http://www.ikgv.org

Çalışma alanı: Üreme Sağlığı ve Göç

Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen sağlık, eğitim ve istihdamla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak. İç ve dış göçün üreme ve cinsel sağlık alanındaki olumsuz etkilerini engellemek. Üreme ve cinsel sağlık haklarından göç edenler dahil herkesin eşit biçimde yararlanmasına destek olmak.

Üreme sağlığı ve cinsel sağlık alanında savunuculuk amacıyla birliktelikler oluşturma çabaları son 25 yılda çeşitli zamanlarda gündeme gelmiş olsa da beklentileri yeterince karşılayamamışlardır. Üreme ve cinsel sağlığın ülke gündemde alt sıralarda yer aldığı bir zamanda son 5 yıl içinde sınırlı da olsa varlığını sürdürebilmiş olan Kahire +20 topluluğunun bir platforma dönüşmesini önemsiyoruz ve başarılı olması için destek vermek istiyoruz.       

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH -YÇ)

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği

http://www.kadinsagligihemsireligidernegi.com/

Çalışma alanı: Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneğinin çalışma alanlarından ilki; kadın sağlığının korunması, geliştirilmesi, kadın sağlığına yönelik sorunların çözülmesi, kadınların toplumsal konumunun geliştirilmesi, haklarının korunması ve sürdürülmesidir. Bir diğer çalışma alanı ise; kadın sağlığı hemşireliğinin geliştirilmesi, sorunlarının çözülmesi ve yapılan çalışmalar, bilimsel programlar, takip edilen güncel literatür ve yayınlarla kadın sağlığı hemşirelerine rehberlik ederek ve güncel bilgi sağlanarak literatürün alana yansımasının sağlanmasıdır.

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği (KSHD); Kadın sağlığının korunması, geliştirilmesi, sorunlarının çözümünde ve toplumsal statüsünün geliştirilmesinde rol almanın yanı sıra, eğitim ve araştırma faaliyetleri ile kadın sağlığı hemşireliğini geliştirmek, dünya standardına ulaştırmak ve bunu yaparken de ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmayı hedeflemektedir.

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneğinin platforma katılma amaçlarından birincisi; kadın sağlığının çok önemli bir parçası olan üreme sağlığı ve cinsel sağlık konusunda eğitimler, projeler, çalışma grupları ve etkinliklerde aktif olarak görev alarak kadın sağlığını en üst seviyelere taşıyabilmek ve kadınların tüm yaşam dönemlerinde üreme sağlığı/cinsel sağlık konusunda yeterli sağlık bakım hizmeti alabilmelerini sağlamaktır. Bir diğer amacı ise; kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden uzak, haklarına saygı duyulan bir ortamda yaşamalarını sağlamak üzere gerekli faaliyetleri yerine getirerek, kadın haklarının savunuculuğunu yapmak ve özellikle adelösanlar, mülteci kadınlar, HIV ile yaşayan kadınlar, LGBTİ kadınlar, engelli kadınlar, yaşlı kadınlar, seks işçisi olarak çalışan kadınlar ve kız çocukları gibi incinebilir hassas ve riskli grupların üreme sağlığı- cinsel sağlıklarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmaktır.  Ayrıca KSHD, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlendirilmesi konusunda platformda çalışmalar yürütmeyi ve platforma tüm bu konularda destek vermeyi hedeflemektedir.

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM)

http://www.kahdem.org.tr/

Çalışma alanı: Kadınların İnsan Haklarının güçlendirilmesi ve uygulanması amacıyla kurulmuş ve çalışmalarını bu alanda sürdüren bir dernektir.

: Kadınların insan haklarının gerçekleşmesi, hak ihlallerinin tespiti ve giderilmesi, adalete ulaşma konusunda yol göstericilik, kadınların hukuk okuryazarlığını arttırma, internet alanında hukuki destek vermek gibi hedeflere sahiptir.

 

Derneğimizin platforma katılma amacı faaliyet alanına giren konularda platforma görüş ve önerilerde bulunarak politikaların belirlenmesine katkı sunmaktır. Derneğimiz adına Platform temsilcisi olarak Sağlık Araştırmacısı Yasemin GÜVEN yetkilendirilmiştir.

KAOS GL Derneği

Homofobi ve transfobiden arınmış bir toplum ve kurumlar…

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları son derece geniş, farklı toplulukları farklı açılardan ilgilendiren bir konu. Bu bağlamda hem LGBTİ+ kişilerin haklarını yaygınlaştırmak hem de diğer grupların haklarını daha iyi öğrenmek ve tabii ki onların da yaygınlaşmasına katkı sunmak istiyoruz.

 

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

http://www.kirmizisemsiye.org/

Çalışma alanı: Seks işçiliği, cinsel sağlık, üreme sağlığı ve hakları, adalete erişim, insani yardım.

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’deki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks çalışanlarının cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle projeler geliştirmek amacını taşır.

CİSÜS alanında çalışan diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliğinn geliştirilmesi; CİSÜS hakkındaki bilgi ve farkındalığın yayılımına katkı sunmak;organizasyon kapasitesinin geliştirilmesi, CİSÜS çalışanlarına seks işçilerinin ihtiyaçlarını kapsayan bir bakış açısı kazandırmak.

Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks + Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG)

Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği​

http://www.mavikalem.org

Çalışma alanı: Mavi Kalem Derneği olarak 2000 yılında İstanbul’da kurulduk. Afet ve acil durumda insani yardım, uluslararası insani yardım standartlarının yaygınlaştırılması, çocuk hakları, çocuk koruma, çocukların özellikle kız çocuklarının eğitime kazandırılması, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın hakları ve kadının sağlık hakları alanlarında çalışıyoruz. Kuruluşumuzdan beri, kadınların ve kız çocuklarının kadın sağlığı ve sağlık hakları konusunda bilgi ve farkındalıklarını artırmaya yönelik olarak pek çok çalışma yürüttük. Kadınların sağlıkları ve sağlık hakları konusunda kolay anlaşılır bilgilere erişimlerini desteklemek amacıyla 2007 ve 2013 yılları arasında Zühre Kadın Sağlığı ve Sağlık Hakları Dergisi’ni yayınladık.  2013 yılında Türkiye’nin farklı illerinden çeşitli kadın kuruluşları, örgütleri ve aktivistleri bir araya getirerek, kadının sağlık haklarına ve sağlık hizmetlerine erişiminin önündeki engellerin, ihtiyaçların ve taleplerin birlikte değerlendirilmesine olanak sağlayan Türkiye’de Kadın Sağlığı Politikaları Forumları’nı düzenledik. 2014 yılında bu çalışma ve sonuçlarını rapor haline getirerek yaygınlaştırılmasını sağladık.

2014 yılından bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla daha fazla kadının ve kız çocuğunun kadın sağlığı ve kadının sağlık hakları konusunda bilgi ve farkındalığının artması, kadın sağlığı hizmetlerine erişimlerinin sağlanması hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mavi Kalem, kendini politik, dinsel ya da etnik kimlikler içinde tanımlamaz ve politika dışı görür. Ancak özgürlük, insan hakları, demokratik haklar, sağlık hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, LGBT bireylerin hakları, çocuk hakları ve ayrımcılığın önlenmesi konularında taraftır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı temelinde, hak odaklı bir yaklaşımla cinsel sağlık, üreme sağlığı hakları ve hizmetlerinin herkes için erişilebilir olması amacıyla oluşan bu platformun, tüm bileşenlerinin birlikte üreterek ve çalışarak bu alanda atılacak tüm adımları ve yapılacak tüm çalışmaları güçlendireceğine inanıyoruz.

Nüfusbilim Derneği

http://www.nd.org.tr/

Çalışma alanı: Nüfusbilim Derneği nüfusa ilişkin doğurganlık, ölümlülük, göç, nüfus yaşlanması, nüfus politikaları ve nüfus projeksiyonları gibi konularda araştırma ve çalışmalar yapar.

Nüfusbilim alanında çalışmalar yapmak, bu alanda farklı disiplinler tarafından yapılan çalışmaların içinde yer almak, bu çalışmalarda üretilen bilgilerin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, nüfusbilim ve nüfusa ilişkin konularda çalışanlar arasında mesleki dayanışma, iletişim, işbirliği ve etkileşim sağlamayı hedeflemektedir.

Üreme sağlığı konusunda güncel çalışmaları takip etmek ve katkı sağlamak.

Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)

Temel hedefi LGBTİ+’ların yaşadığı sorunlara kalıcı ve kapsamlı çözümler üretmektir.

LGBTİ+’ların cinsel sağlık ve üreme sağlığı kapsamındaki hak ve ihtiyaçlarını temsil etmek. Önlem odaklı süregelmiş olan cinsel sağlık alanında öznelerin söz üretebileceği alanlar açmak.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMsic)

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)