Platform Üyeleri

17 Mayıs Derneği

www.17mayis.org

HIV, yaşlılık ve LGBTİ+ toplumunu / hareketini güçlendirme

17 Mayıs Derneği öncelikli olarak LGBTİ+ toplumuna karşı artan baskılara karşı, LGBTİ+ toplumunu ve LGBTİ aktivizmini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Dernek kurucularımız, ağırlıklı olarak LGBTİ+ aktivistlerinden ve bu alanda çalışan profesyonellerden oluşuyor. LGBTİ+ örgütlerin ve aktivistlerin kapasite geliştirme faaliyetleri sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ve kriz anlarına müdahale ve destek sunmak öncelikli çalışma alanlarımız arasında yer alıyor. Derneğimiz, merkezinin Ankara’da olmasından kaynaklı Ankara yasakları ve artan baskılar nedeniyle LGBTİ+ toplumu ile bağı zayıflayan hareketin iletişimini güçlendirmek için çalışacaktır. Derneğimiz, kendisine öncelikli olarak üç çalışma alanı belirledi: Yaşlılık, Hiv, LGBTİ+ toplumunu güçlendirmek.

Yeni kurulan bir ağ olduğu için ağı ve ağı oluşturan örgütleri daha yakından tanımak. 17 Mayıs Derneği’nin LGBTİ+ toplumunu güçlendirmek gibi bir noktadan çıktığını düşündüğümüzde, bu ağın bu amaca katkısının olacağını düşünmekteyiz.

BÜKÇAM

                         

BÜKÇAM 2001 yılında kurulmuş bir kadın araştırma ve uygulama merkezidir. Kurulduğu  günden bu yana  üniversitenin ilgili birimleri ve diğer ulusal  ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlara yönelik şiddetle mücadele, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları,  kadın sağlığı ve hakları, çocuk sağlığı ve hakları,  çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler gibi alanlarda çalışmalar, araştırmalar,  proje ve eğitimler yapmaktadır.

BÜKÇAM yaptığı çalışma, proje ve araştırmalarla; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ve kadınların ve kız çocuklarının şiddetten uzak bir yaşam sürmelerine katkı sağlamayı;  kadın sağlığı, çocuk sağlığı ve hakları, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları konularında toplumsal farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.

Cinsel sağlık, üreme sağlığı ve hakları bağlamında temel insan hakları normları çerçevesinde çalışmalar yürütecek diğer toplumsal aktörlerle bir arada olmak ve savunuculuk faaliyetlerini işbirliği içerisinde gerçekleştirmek.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

https://cinselsiddetlemucadele.org/

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Türkiye’de cinsel şiddetin ikili cinsiyet kutuplaşmasının ötesinde herkesi ilgilendiren bir mesele olarak kapsayıcı, kesişimsel ve güçlendirici bir yaklaşımla ele alınmasına ihtiyaç duyan; kadın, LGBTİ+, çocuk, hayvan, göçmen hakları ve ekoloji hareketlerinde yer almış/almaya devam eden aktivistler tarafından 2014 yılında, İstanbul’da kuruldu.

Dernek, cinsel şiddeti daha görünür, konuşulur ve tartışılır kılmak, görünmeyen cinsel şiddet biçimlerini gündemleştirmek ve aralarında hiyerarşi kurmadan mücadele etmek için kuir feminist bir perspektifle destek, önleme ve savunuculuk çalışmaları yürütür.

Cinsel şiddeti ortaya çıkaran toplumsal normların, algıların, davranışların ve pratiklerin değişmesine yönelik destekleyici ve farkındalık artırıcı çalışmalar yapar ve üretimlerde bulunur. Sessizliğin, utancın, mağdur suçlayıcılığın yaygınlaşmasının önüne geçmeye ve cinsel şiddet ve cinselleştirilmiş şiddet üzerine oluşmuş yanlış  inanışların toplumsal inşasını kırmaya yönelik tüm bireyleri kapsayan, hak temelli ve güçlendirici bir yaklaşımın yaygınlaşmasına katkı sunar.

Cinsel şiddetin, cinsel sağlığı olumsuz etkileyen bir toplum sağlığı problemi ve en temel insan hakları ihlali olarak, kapsayıcı ve kesişimsel bir perspektif ile ele alınmasına yönelik savunuculuk çalışmalarını desteklemek. Kapsamlı cinsellik eğitiminin, cinsel şiddetin önlenmesindeki stratejik rolünü platform aracılığı ile hatırlatmak.

Engelli Kadın Derneği (ENG-KAD)

www.engellikadin.org.tr

Engelli Kadın Derneği, engelli hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, engellilerin eğitim, istihdam gibi alanlarda karşılaştığı ayrımcılık ve maruz bırakıldığı şiddet, sömürü ve kötü
muameleden önlenmesi, bağımsız yaşama ve topluma dahil olma hakkı, fiziksel erişilebilirlik, engelliliğe yönelik olumsuz tutumların ve engelli kadına yönelik çoklu ayrımcılığın görünürlüğü üzerine çalışmaktadır.

Engelli kadınların ve kız çocuklarının topluma tam ve eşit katılımını, şiddet, sömürü ve kötü muameleden uzak bir yaşam sürmelerini sağlamak, toplumda karşılaştıkları çoklu ayrımcılıktan kaynaklanan sorunlarına çözüm bulmak, engelli kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesine katkıda bulunmak.

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında yapılacak çalışma ve planlanacak uygulamalar için fikir alışverişi yapmak, platformun diğer bileşenleriyle koordineli hareket etmek ile engelli kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanındaki ihtiyaçlarını farklı ortaklıklarla görünür hale getirmek, platform bünyesinde yapılan çalışmaların engelli kadınlar açısından kapsayıcı olmasını sağlamak katılım amaçlarımızı oluşturmaktadır.

 

Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM)

http://www.huksam.hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki çeşitli disiplinleri kapsaması nedeniyle kadın sorunlarını multidisipliner bir yaklaşımla ele almaktadır. Kurulduğu 2001 tarihinden bu yana, misyonu, üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin iş birliği ile, kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek ve bilinç oluşturmak; bu alanda yapılan araştırmaları izlemek, duyurmak; aynı zamanda araştırmalar yapmak; eğitim faaliyetleri yürütmek; kadın sağlığı ile ilgili çalışmalara, araştırmalara ve programlara, “toplumsal cinsiyet bakışaçısı”nın yerleştirilmesi için rehberlik etmektir.

Yukarıda belirtilen kapsam dahilinde, kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi ve “toplumsal cinsiyet eşitliği” ilkesinin her alanda uygulanmasına yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel etkinlikler düzenlemek, proje ve araştırmalar yürütmek, eğitsel/bilinç artırıcı çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışan kurum ve kuruluşların çalışmalarına destek olmak, danışmanlık hizmeti vermek, yayınlar yapmak ve savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Merkezin amaçları ve birikimleri doğrultusunda CSÜS ve Hakları konusunda savunuculuk faaliyetlerine katkıda bulunmak.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)

                         

                                           https://hasuder.org.tr

HASUDER 1995 yılında kurulmuş, Türkiye’de yaşayan herkesin sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla, halk sağlığı uzmanlığının gelişimi ile ilgili konularda çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Hedeflediği iki temel grup, toplum ve halk sağlığı uzmanlarıdır.

Kurulduğu 1995 yılından itibaren Türkiye’de yaşayan herkesin sağlığını korumak ve geliştirmek için çalışma alanına giren konularda ve halk sağlığı uzmanlığının gelişimi ile ilgili konularda çalışmalar yapmak, toplum sağlığı çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı alanındaki çalışmalarda ortaklıklar kurarak kadınların ve dezavantajlı grupların eğitimine, doğru bilgiye, yeterli sağlık hizmetine ulaşımına katkıda bulunmak, ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlendirilmesi konularında işbirlikleri gerçekleştirmek, platformla ortak etkinlikler ve çalışmalar vasıtasıyla toplum sağlığı özelinde, cinsel sağlık konusunda uyum içerinde çalışmak.

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV)

http://www.ikgv.org

Çalışma alanı: Üreme Sağlığı ve Göç

Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen sağlık, eğitim ve istihdamla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak. İç ve dış göçün üreme ve cinsel sağlık alanındaki olumsuz etkilerini engellemek. Üreme ve cinsel sağlık haklarından göç edenler dahil herkesin eşit biçimde yararlanmasına destek olmak.

Üreme sağlığı ve cinsel sağlık alanında savunuculuk amacıyla birliktelikler oluşturma çabaları son 25 yılda çeşitli zamanlarda gündeme gelmiş olsa da beklentileri yeterince karşılayamamışlardır. Üreme ve cinsel sağlığın ülke gündemde alt sıralarda yer aldığı bir zamanda son 5 yıl içinde sınırlı da olsa varlığını sürdürebilmiş olan Kahire +20 topluluğunun bir platforma dönüşmesini önemsiyoruz ve başarılı olması için destek vermek istiyoruz.       

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği

http://www.kadinsagligihemsireligidernegi.com/

Çalışma alanı: Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneğinin çalışma alanlarından ilki; kadın sağlığının korunması, geliştirilmesi, kadın sağlığına yönelik sorunların çözülmesi, kadınların toplumsal konumunun geliştirilmesi, haklarının korunması ve sürdürülmesidir. Bir diğer çalışma alanı ise; kadın sağlığı hemşireliğinin geliştirilmesi, sorunlarının çözülmesi ve yapılan çalışmalar, bilimsel programlar, takip edilen güncel literatür ve yayınlarla kadın sağlığı hemşirelerine rehberlik ederek ve güncel bilgi sağlanarak literatürün alana yansımasının sağlanmasıdır.

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği (KSHD); Kadın sağlığının korunması, geliştirilmesi, sorunlarının çözümünde ve toplumsal statüsünün geliştirilmesinde rol almanın yanı sıra, eğitim ve araştırma faaliyetleri ile kadın sağlığı hemşireliğini geliştirmek, dünya standardına ulaştırmak ve bunu yaparken de ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmayı hedeflemektedir.

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneğinin platforma katılma amaçlarından birincisi; kadın sağlığının çok önemli bir parçası olan üreme sağlığı ve cinsel sağlık konusunda eğitimler, projeler, çalışma grupları ve etkinliklerde aktif olarak görev alarak kadın sağlığını en üst seviyelere taşıyabilmek ve kadınların tüm yaşam dönemlerinde üreme sağlığı/cinsel sağlık konusunda yeterli sağlık bakım hizmeti alabilmelerini sağlamaktır. Bir diğer amacı ise; kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden uzak, haklarına saygı duyulan bir ortamda yaşamalarını sağlamak üzere gerekli faaliyetleri yerine getirerek, kadın haklarının savunuculuğunu yapmak ve özellikle adelösanlar, mülteci kadınlar, HIV ile yaşayan kadınlar, LGBTİ kadınlar, engelli kadınlar, yaşlı kadınlar, seks işçisi olarak çalışan kadınlar ve kız çocukları gibi incinebilir hassas ve riskli grupların üreme sağlığı- cinsel sağlıklarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmaktır.  Ayrıca KSHD, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlendirilmesi konusunda platformda çalışmalar yürütmeyi ve platforma tüm bu konularda destek vermeyi hedeflemektedir.

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM)

http://www.kahdem.org.tr/

Çalışma alanı: Kadınların İnsan Haklarının güçlendirilmesi ve uygulanması amacıyla kurulmuş ve çalışmalarını bu alanda sürdüren bir dernektir.

: Kadınların insan haklarının gerçekleşmesi, hak ihlallerinin tespiti ve giderilmesi, adalete ulaşma konusunda yol göstericilik, kadınların hukuk okuryazarlığını arttırma, internet alanında hukuki destek vermek gibi hedeflere sahiptir.

 

Derneğimizin platforma katılma amacı faaliyet alanına giren konularda platforma görüş ve önerilerde bulunarak politikaların belirlenmesine katkı sunmaktır. Derneğimiz adına Platform temsilcisi olarak Sağlık Araştırmacısı Yasemin GÜVEN yetkilendirilmiştir.

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)

https://www.kadav.org.tr

Toplumsal cinsiyet eşitliği

Kadına yönelik şiddet ve ev-içi şiddetle mücadele, göçmen kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılık ile mücadele, kadın yoksulluğu ile mücadele.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en belirgin hak kayıplarına yol açtığı alanlardan biri olan cinsel ve üreme sağlığı ile ilgili çalışmalarımızı geliştirmek.

KAOS GL Derneği

Homofobi ve transfobiden arınmış bir toplum ve kurumlar…

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları son derece geniş, farklı toplulukları farklı açılardan ilgilendiren bir konu. Bu bağlamda hem LGBTİ+ kişilerin haklarını yaygınlaştırmak hem de diğer grupların haklarını daha iyi öğrenmek ve tabii ki onların da yaygınlaşmasına katkı sunmak istiyoruz.

 

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

http://www.kirmizisemsiye.org/

Çalışma alanı: Seks işçiliği, cinsel sağlık, üreme sağlığı ve hakları, adalete erişim, insani yardım.

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’deki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks çalışanlarının cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle projeler geliştirmek amacını taşır.

CİSÜS alanında çalışan diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliğinn geliştirilmesi; CİSÜS hakkındaki bilgi ve farkındalığın yayılımına katkı sunmak;organizasyon kapasitesinin geliştirilmesi, CİSÜS çalışanlarına seks işçilerinin ihtiyaçlarını kapsayan bir bakış açısı kazandırmak.

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği ( KİH-YÇ)

                                               

KİH-YÇ, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının hayata geçmesi çerçevesinde sürdürülebilir bir değişim ve dönüşümü hedefler. Bu değişimin yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası olmak üzere her düzeyde gerçekleşmesi için çalışır. Gerçek ve kalıcı dönüşümün, kadınların eşitlik ve hak mücadelesinin tüm düzeylerde ve birbiriyle ilişki içinde yürütülmesiyle sağlanabileceğine inanır. Bu çerçevede kadının insan haklarına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşarak, kadına yönelik şiddet, eğitim, ekonomik ve yasal haklar, cinsellik, doğurganlık hakları, kız çocuklarının hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulardaki kadınlarla ilgili bağlantıları dikkate alarak çalışmayı esas alır. KİH-YÇ, kuruluşundan bu yana kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde benzer amaçtaki diğer kadın ve LGBTİ+ örgütleriyle birlikte hareket ederek eylemlilik ve araştırma, yayın-materyal üretimi ve dağıtımı, eğitim, izleme, raporlama, savunuculuk ve ağ kurma gibi çeşitli yöntemleri bir arada kullanır.

Yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası her düzeyde feminist hak bilincini yaygınlaştırmak, kadınların yaşama eşit, güçlü, özgür katılımına katkıda bulunmak ve kadınların insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi için savunuculuk yapmaktır.

KİH-YÇ cinsel ve bedensel haklara eşit erişimin toplumsal cinsiyet eşitliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder. Uluslararası, bölgesel ve yerel düzeylerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için cinsel ve bedensel haklar konusunda savunuculuk çalışmaları yürütür. Bu platformun savunuculuk ağlarımızı genişleterek, bu alandaki çalışmalarımızı güçlendireceğine, KİH-YÇ’nin katkısının da platformun çalışmalarını zenginleştireceğine inanıyoruz. Kesişimsel ve kapsayıcı bir feminist bakış açısıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için cinsel hakların Türkiye’de savunulması, geliştirilmesi, ve platform üyeleri arasında düzenli bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımının bir parçası olmak amacıyla platformda yer alıyoruz.

LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG)

https:listag.org

LİSTAG çocukları, kardeşleri, akrabaları veya yakınları LGBTİ+ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks, ve + ) olan aile üyelerinden oluşan bir destek ve dayanışma derneğidir. Bizler tüm insanların cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadelerinin özgürce beyan edildiği , değer verildiği ve saygı duyulduğu bir gelecek hayal ediyoruz. Sürekli faaliyetlerimizden biri, LİSTAG DANIŞMA HATTI (0546 484 82 85) üzerinden çocuğu, kardeşi veya herhangi bir yakını LGBTİ+ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks, +) olan ve desteğe ihtiyaç duyan kişilere 10:00-19:00 saatleri arasında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Vizyonumuzu gerçekleştirmek için daha çok aileyi bilgilendirerek DESTEK olmayı, LGBTİ+’ların karşılaştıkları özel sorunlara ve zorluklara dair hem üyelerimize hem de diğer sivil toplum örgütlenmelerine ve kuruluşlara danışmanlık vermeyi, LGBTİ+’ların tam eşitliğe ulaşabilmesi için gerekli kanunların ve politikaların yaratılması ve toplumumuzda bu konuda farkındalık yaratılması ve bir tutum değişikliğinin sağlanması için savunuculuk yapmayı hedefliyoruz.

Cinsel sağlık – Üreme Sağlığı ve Hakları Platformu dahilinde iş birliği olanaklarını genişletip  toplumun her kesiminde olan homofobi ve transfobi ile ilgili eğitim ve mücadelenin yolunu açmak.

Pozitif-İz Derneği

                       

https://www.pozitifiz.org/

Pozitif-iz HIV pozitif kişiler ve yakınlarını fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden güçlendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu amaca uygun olarak onların ihtiyaç duyabilecekleri destek ve danışmanlık hizmetlerini üretir. Bununla birlikte HIV ve AIDS’ e yönelik ön yargıların azaltılmasına, konuyla ilgili güncel ve doğru bilgilerin toplumda yayılmasına katkıda bulunur.

Vizyonumuzu gerçekleştirmek için daha çok aileyi bilgilendirerek DESTEK olmayı, LGBTİ+’ların karşılaştıkları özel sorunlara ve zorluklara dair hem üyelerimize hem de diğer sivil toplum örgütlenmelerine ve kuruluşlara danışmanlık vermeyi, LGBTİ+’ların tam eşitliğe ulaşabilmesi için gerekli kanunların ve politikaların yaratılması ve toplumumuzda bu konuda farkındalık yaratılması ve bir tutum değişikliğinin sağlanması için savunuculuk yapmayı hedefliyoruz.

Cinsel sağlık – Üreme Sağlığı ve Hakları Platformu dahilinde iş birliği olanaklarını genişletip  toplumun her kesiminde olan homofobi ve transfobi ile ilgili eğitim ve mücadelenin yolunu açmak.

Pozitif Yaşam Derneği

                          

https://pozitifyasam.org/

HIV ile yaşayanlar, yakınları, gönüllüler ve ilgili meslek uzmanlarının bir araya gelerek oluşturduğu Pozitif Yaşam Derneği; HIV tanısı konmuş olsun veya olmasın tüm HIV ile yaşayan kişilere ulaşmayı hedefler. Bu kişilerin ve yakınlarının; kaliteli ve ücretsiz önlem, erken tanı, tedavi, destek ve bakım hizmetlerinden hiçbir ayrımcılığa uğramadan yararlanmalarını, fiziksel ve ruhsal olarak güçlenmelerini sağlamak için çalışır. Tüm haklarını sorunsuzca kullanabilmelerini güvence altına almak amacıyla, danışma ve destek hizmetleri vermeyi, farkındalık yaratmayı; bu alanda çalışan kamu ve sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri yaparak verilen hizmetlerin ve mevzuatın izlenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı görev edinir.

HIV ile ilgili doğru ve güncel bilgi paylaşmak, HIV ile yaşayanlara yönelik her türlü ön yargıdan ve ayrımcılıktan arınmış, tüm bireylerin önlem, erken tanı, destek, tedavi ve bakıma yönelik kaliteli ve ücretsiz hizmetlere kolaylıkla erişebildiği ve bu kişilerin tüm haklarının etkin bir şekilde uygulanan yasalarla korunduğu bir toplum yaratmak.

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda diğer platform üyeleri ile savunuculuk yapmak ve işbirliğini geliştirmek. Alanda çalışan kurum ve kuruluşlara cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili farkındalık kazandırmak, platformun kapasitesinin geliştirilmesinde katkıda bulunmak. Bu bağlamda HIV ile yaşayan kişilerin haklarını yaygınlaştırmak ve alanda yaşanan hak ihlallerinin azaltılması için politika yapmak, geliştirmek.

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği

                                         http://sagliktagenc.org/

2004 yılından beri çalışmalarını sürdüren Y-PEER Türkiye’nin genç akran eğitmenleri olarak, 2015 yılında çalışmalarımızı kurumsallaştırmak ve bilinirliğimizi artırmak amacıyla bir dernek kurmaya karar verdik. Her ne kadar dernekleşmenin bürokratik yükü bizi zorladıysa da süreci tamamladık ve Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’ni kurduk. SGYD olarak gençlerin sadece genç oldukları için ortak deneyimlere sahip olduklarını biliyor, farklı gençlik gruplarının kendilerine özel ihtiyaçlarının olduğunun da farkındayız. Buradan yola çıkarak çalışmalarımızda kapsayıcılık temel ilkelerini gözetmekteyiz. Bizler için “Cinsel haklar, insan haklarıdır.” Bu yüzden başka haklarla kıyaslanamaz ve geri plana atılamaz. Cinsel haklar, tüm insanlar için erişilebilir olmadan insan haklarının varlığından bahsetmemiz mümkün değil. Bu yüzden biz, tek bir kişi bile geride kalmayacak şekilde tüm gençlerin cinsel haklara erişebildiği bir dünya için çalışıyoruz ve çalışmayı sürdüreceğiz. 

–        Gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı alanına yönelik doğru bilgiye erişimlerinin sağlanması 

–        Gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı konularında sağlık hizmetlerine ayrımcılıktan uzak bir şekilde erişebilmesi

–        Gençlerde cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında tutum ve davranış değişikliği yaratmak

 

gibi temel hedeflere sahiptir.

 Platforma CSÜS alanında bir dayanışma ortamı yaratmak ve bu ortamda aktif bir görünürlük sağlamak amacıyla katılım göstermek istiyoruz. Bu platformda yer alarak CSÜS alanında karşımıza çıkan veya çıkacak olan hak ihlallerine, yanlış tutumlara hep birlikte karşı gelmek omuz omuza mücadele etmek bizi mutlu edecektir. Hem bilgi yönünden hem deneyim yönünden platform aracılığıyla bu alanda çalışan kurumlar birbirlerini ve birbirlerinin çalışmalarını besleyecektir. Ve bu beslenme ortamında gençlik perspektifiyle yer almak herkesin dahil edildiği bir platform yaratmak yönünde önemli olacaktır. 

 

Platformdan beklentilerimiz aslında katılım amacımızla örtüşmekte. Özellikle bu alanda çalışan kurumlar olarak dayanışmaya ve birlikte durmaya ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Bu birliktelik ile birlikte hem deneyim aktarımları hem de bilgi paylaşımı ile birlikte alanda yaşanan hak ihlallerini önlemek, bireylerin ayrımcılıklar ile karşılaşmadan CSÜS alanında doğru bilgi ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırıyor olmak platformdan beklentilerimiz.

Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)

Temel hedefi LGBTİ+’ların yaşadığı sorunlara kalıcı ve kapsamlı çözümler üretmektir.

LGBTİ+’ların cinsel sağlık ve üreme sağlığı kapsamındaki hak ve ihtiyaçlarını temsil etmek. Önlem odaklı süregelmiş olan cinsel sağlık alanında öznelerin söz üretebileceği alanlar açmak.

Tohum Otizm Vakfı

                                          

https://www.tohumotizm.org.tr

Çalışma alanı: Engellilik, eğitim, çocuk ve gençlik

Türkiye’de otizm spektrum bozukluğu olan çocukların erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerinin sağlık, eğitim, meslek edinimi, istihdam, bağımsız yaşam kaynaştırma gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasıdır. Ayrıca kaynaştırmadaki diğer özel eğitim gerektiren çocukların ve gençlerin ilgili gereksinimlerinin karşılanmasıdır.

 

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı otizmli bireylerin ailelerinin ve eğitmenlerinin hiçbir destek program, hizmet ya da danışmanlık almadıkları bir alan olduğundan platformun desteği ve ortak çalışmalar ile ergen engelli cinselliği üzerine müfredat ve içerik yaratmayı, bu konuyu otizm bağlamında konuşulan bir gündem maddesi haline getirmeyi ve böylece bilgisizlikten doğan çaresizliği hafifletmeyi amaçlıyoruz.

 

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)

                           

https://www.tofd.org.tr/

Kamu yararına dernek statüsünde olan TOFD, omurilik felci ile yaşayan bireylerin; eğitim, sosyal, psikolojik, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki vb. hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek ve istihdamı sosyal hayata uyumlu insan hak ve özgürlüklerinden faydalanabilmelerini sağlamaktır. Omurilik felcine sebep olan nedenleri tespit edip nedenlerin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için ulusal ve uluslararası projeler geliştirerek hayata geçirmektir.

 

Türkiye’de ve Dünya’da omurilik felci ile yaşayan bireylere yönelik tıbbi, mesleki, ekonomik, psikolojik, sosyal, kültürel ve hukuki alanlarda hizmet veren öncü bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

 

Platform amaçlarından cinsel ve üreme sağlığı hakları ve hizmetlerinin toplumun her kesimi için erişilebilir olması maddesi ve sağlık haklarına dair olan erişilebilirlik ve hak savunuculuğu hususunda TOFD misyon ve vizyonları ile uyuşması.

 

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)

http://www.tapv.org.tr/

TAPV 1985 yılında bir grup iş insanı, akademisyen, işçi ve işveren kuruluşu temsilcisi tarafından kurulmuş bir vakıftır. TAPV toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları üzerine programlar ve projeler yürütür. Şu anda vakfın bünyesinde Kadınları Güçlendirme Programı, Cinsel Sağlık Eğitim Programı, Güvenli Annelik Eğitim ve Danışmanlık Programı Güvenli Cinsellik ve Gençlik Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı altında çeşitli eğitim, izleme ve savunuculuk çalışmaları yürütülmektedir. Bu programlar kapsamında TAP Vakfı eğitim kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve özel sektörle işbirlikleri yapar. Vakıf kadınlar, engelliler, gençler gibi farklı kilit grupların CSÜS ve hakları konusunda da araştırma ve yayınlar yapar.

Kuruluş misyonu bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, kadınların ve kız çocuklarının bilgiye erişimini artırmak için toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde çalışmak, vizyonu eşitlikçi ve sürdürülebilir bir kalkınma sürecine katkıda bulunmaktır.

1994 yılındaki BM Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı sonucunda oluşturulan Eylem Programı’nın Türkiye’de uygulanması için izleme ve savunuculuk yapmak üzere bir araya gelen Kahire + 20 Platformu’nun bir parçası olan TAPV, bu girişimin genişleyip güçlenerek sürdürülebilir bir yapıya erişmesi için AB Delegasyonu desteğiyle CİSÜ Platformu’nu Güçlendirme Projesi’nin başlatmıştır. Halihazırda proje faaliyetlerini ve proje süresince Platformun Sekretaryasını yürütmektedir.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMsic)

                    

http://turkmsic.net/

 Bünyesinde 6 çalışma kolu, 4 destek birimi bulunduran TurkMSIC’ın birçok çalışma alanı bulunmaktadır. Çalışma kolları Cinsel Sağlık & Üreme Sağlığı ve Hakları, İnsan Hakları ve Barış, Halk Sağlığı, Tıp Eğitimi, Staj ve Araştırma Değişimleri olup öncelikle tıp öğrencilerinin gelişimini ve insan hakları alanlarında bilgiye sahip olmalarını, ardından bilgilerin halka entegrasyonunu amaçlar. 1998’den beri tıp öğrencilerinin CSÜS alanında kapasitesini geliştirmek için çalışmalar yapılmaktadır.

CSÜS özelinde her hekim adayının, cinsel sağlık & üreme sağlığı hakları alanında bilgi edinebilmesi, CYBE insidansının koruyucu hekimlik yoluyla düşürülmesi, hekim adaylarının ve halkın LGBTİ+ haklarını özümsemesi için çalışmalar gerçekleştirilmesi, HIV&AIDS’e bağlı ayrımcılığın sağlık alanı ve hayatın tüm alanlarında elimine edilmesi için farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesi, CSÜSH kapsayılıcığını yakalayarak yeni projeler üretilmesi. Uluslararası bağlantılarımız özelinde programlar yapılan konular: HIV&AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimlikleri, Anne Sağlığı ve Güvenli Kürtaja Erişim, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet, Kapsamlı ve Yapılandırılmış Cinsellik Eğitimi olmak üzere CSÜSH kavramının projeler, saha çalışmaları, farkındalık arttırma yöntemleriyle toplumda yaygınlaştırılmasını hedefler. 


Türkiye’nin ihtiyacı olan bir platform olduğunu düşünmekteyiz, alanda çalışan kurumlarla iletişimi, iş birliğini güçlendirmek ve CSÜSH’nın yaygınlaştırılması için daha farklı çalışmaları bu platform üzerinden de gerçekleştirebilmeyi amaçlamaktayız.


Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER)

Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Derneği (EBEARGE)