Savunuculuk

CİSÜ Platformu, Türkiye’de yaşayan tüm bireylerin cinsiyet, cinsel yönelim, dil, inanç, etnisite farkı gözetmeksizin cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunmasını desteklemek ve ilgili sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmek için savunuculuk çalışmaları yapan bir platformdur. Savunuculuk çalışmalarının temelini Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve ulusal yasal düzenlemeler oluşturmaktadır.

Savunuculuğu bütünlüklü bir şekilde ele alan CİSÜ, bir yandan kapasite geliştirme eğitimleri ile ilgili STK’ların savunuculuk ve lobicilik becerilerinin geliştirilmesi, bir yandan da çeşitli araştırma ve derlemeler ile kanıta dayalı savunuculuk çalışmalarının yürütülmesi için çalışır. Bu kapsamda yerel yönetimler ile görüşmeler ve karar vericiler ile lobi faaliyetleri yürütür.