Hakkımızda

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları (CİSÜ) Platformu Hakkında

Sağlık hakkı, uluslararası sözleşmelerde temel insan hakları arasında yer almakta ve ulusal düzeyde sosyal bir hak olarak tanımlanmakta olup; her birey için güvence altına alınması gereken bir haktır. Üreme sağlığı ve cinsel sağlık hak ve hizmetleri de sağlık hakkı kapsamındadır. 1994 yılında Kahire’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Eylem Planı’nda da cinsel haklar ve üreme hakları, temel insan hakları kapsamında tanımlanmıştır. CİSÜ Platformu, cinsel haklar ve üreme haklarının temel insan hakları kapsamına girdiği kabulüyle; cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına ve hizmetlerine hiçbir ayrımcılık olmadan erişimi desteklemek üzere çalışan; ulusal ve yerel sivil toplum örgütleri, akademik kurumlar, meslek örgütleri ve akademisyenlerin bir araya gelerek bireyin özel hayatında ve kamusal alanda ortak savunuculuk çalışmaları gerçekleştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

CİSÜ Platformu 2013-2018 yılları arasında Kahire +20 ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Platformu adıyla çalışma yürütmüştür. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı tarafından desteklenen “Türkiye’de Üreme Hakları ve Sağlığı Platformunun Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 2020 yılı şubat ayı itibariyle Platform çalışmaları yeniden aktive olmuştur. Yeni sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla savunuculuk çalışmalarına başlayacak olan platform Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı ve Hakları Platformu (CİSÜ) adıyla devam etmektedir. Platform cinsel sağlık ve üreme sağlığı, aile planlaması, kadın sağlığı, halk sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, engellilik, sığınmacı ve mülteciler, gençlik ve hukuk alanında çalışmakta olan sivil toplum kuruluşları ve bireysel üyelerden oluşmaktadır.

Hedeflerimiz

Ortak savunuculuk platformu olan CİSÜ savunuculuk faaliyetlerini veri ve kanıta dayalı gerçekleştirerek, Türkiye’de üreme sağlığı ve cinsel sağlık hizmet ve haklarının güncel durumunu ortaya koymayı ve ilgili hak ve hizmetlere ayrımcılık olmaksızın erişimi kolaylaştırmayı amaçlar. Bu doğrultuda CİSÜ Platformu’nun temel hedefleri:

 • Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları ve hizmetlerinin toplumun her kesimi için erişilebilir olmasını desteklemek.
 • Cinsel sağlık, üreme sağlığı ve haklar temelinde farkındalığı arttırmak
 • Cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına ve hizmetlerine erişimi izlemek ve raporlamak.
 • Platformun örgütsel ve kurumsal kapasitesini güçlendirmek.
 • Platformun sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle iletişimini güçlendirmek.

Çalışma Prensibimiz

CİSÜ Platformu,

 • Her türlü ayrımcılığı reddeder.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunur.
 • Çalışmalarını uluslararası sözleşmeler çerçevesinde hak temelli bakış açısıyla yürütür.
 • Karar alma süreçlerinde katılımcılık ve şeffaflık ilkelerine uygun çalışma yürütür.
 • Savunu faaliyetleri yürütmeye ve üyelerin kurumsal çalışma yöntemleri ile uygun olduğu takdirde olanaklarını/güçlerini bir baskı grubu oluşturmak için kullanmayı amaçlar.
 • Konu ile ilgili hak temelli çalışan ve Üyelik Protokolüne, Mutabakat Metnine uygun çalışmayı kabul eden herkesin başvurusuna açıktır.