Hakkımızda

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları (CİSÜ) Platformu Hakkında

Sağlık hakkı, uluslararası sözleşmelerde temel insan hakları arasında yer almakta ve ulusal düzeyde sosyal bir hak olarak tanımlanmakta olup; her birey için güvence altına alınması gereken bir haktır. Üreme sağlığı ve cinsel sağlık hak ve hizmetleri de sağlık hakkı kapsamındadır. 1994 yılında Kahire’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Eylem Planı’nda da cinsel haklar ve üreme hakları, temel insan hakları kapsamında tanımlanmıştır. CİSÜ Platformu, cinsel haklar ve üreme haklarının temel insan hakları kapsamına girdiği kabulüyle; cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına ve hizmetlerine hiçbir ayrımcılık olmadan erişimi desteklemek üzere çalışan; ulusal ve yerel sivil toplum örgütleri, akademik kurumlar, meslek örgütleri ve akademisyenlerin bir araya gelerek bireyin özel hayatında ve kamusal alanda ortak savunuculuk çalışmaları gerçekleştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

CİSÜ Platformu 2013-2018 yılları arasında Kahire +20 ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Platformu adıyla çalışma yürütmüştür. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı tarafından desteklenen “Türkiye’de Üreme Hakları ve Sağlığı Platformunun Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 2020 yılı şubat ayı itibariyle Platform çalışmaları yeniden aktive olmuştur. Yeni sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla savunuculuk çalışmalarına başlayacak olan platform Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı ve Hakları Platformu (CİSÜ) adıyla devam etmektedir. Platform cinsel sağlık ve üreme sağlığı, aile planlaması, kadın sağlığı, halk sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, engellilik, sığınmacı ve mülteciler, gençlik ve hukuk alanında çalışmakta olan sivil toplum kuruluşları ve bireysel üyelerden oluşmaktadır.

Hedeflerimiz

Ortak savunuculuk platformu olan CİSÜ savunuculuk faaliyetlerini veri ve kanıta dayalı gerçekleştirerek, Türkiye’de üreme sağlığı ve cinsel sağlık hizmet ve haklarının güncel durumunu ortaya koymayı ve ilgili hak ve hizmetlere ayrımcılık olmaksızın erişimi kolaylaştırmayı amaçlar. Bu doğrultuda CİSÜ Platformu’nun temel hedefleri:

 • Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları ve hizmetlerinin toplumun her kesimi için erişilebilir olmasını desteklemek.
 • Cinsel sağlık, üreme sağlığı ve haklar temelinde farkındalığı arttırmak
 • Cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına ve hizmetlerine erişimi izlemek ve raporlamak.
 • Platformun örgütsel ve kurumsal kapasitesini güçlendirmek.
 • Platformun sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle iletişimini güçlendirmek.

Çalışma Prensibimiz

CİSÜ Platformu,

 • Her türlü ayrımcılığı reddeder.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunur.
 • Çalışmalarını uluslararası sözleşmeler çerçevesinde hak temelli bakış açısıyla yürütür.
 • Karar alma süreçlerinde katılımcılık ve şeffaflık ilkelerine uygun çalışma yürütür.
 • Savunu faaliyetleri yürütmeye ve üyelerin kurumsal çalışma yöntemleri ile uygun olduğu takdirde olanaklarını/güçlerini bir baskı grubu oluşturmak için kullanmayı amaçlar.
 • Konu ile ilgili hak temelli çalışan ve Üyelik Protokolüne, Mutabakat Metnine uygun çalışmayı kabul eden herkesin başvurusuna açıktır.

Misyon

Misyon; Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin ve haklarının kadınlar ve gençler başta olmak üzere herkes için en yüksek düzeyde gerçekleşmesi için;

Uluslararası sözleşmeler ve yasalar kapsamında tanımlanmış CS-ÜS hizmetlerinin erişilebilirliğini destekler,

Cinsel haklar ve üreme hakları konusunda farkındalığı artırır,

Cinsel sağlık ve üreme sağlığında kritik alanlara ilişkin veri temelli savunuculuk faaliyetleri yürütür.

Vizyon

Vizyon; CİSÜ tüm bireylerin insan haklarından ve sağlık haklarından yararlanabildikleri adil ve sürdürülebilir bir dünya için çalışır.

Çalışma Alanları

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunması ve ilgili hizmetlere erişim CİSÜ Platformu’nun temel çalışma alanıdır. Bu kapsamda CİSÜ aşağıdaki alanlarda kanıta dayalı savunuculuk ve araştırma çalışmaları yürütmeyi hedefler.

 • Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hak ve hizmetlerine ilişkin izleme faaliyetleri,
 • Kriz durumlarında cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunması için kapasite geliştirme ve yayın faaliyetleri,
 • Kapsamlı ve yaşa uygun cinsel sağlık eğitimlerinin yaygınlaşması için savunuculuk çalışmaları,
 • Karşılanmayan aile planlaması ihtiyaçlarına yönelik savunuculuk ve araştırma faaliyetleri,
 • Gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgi ve danışmanlık hizmetlerine erişimi.

Savunuculuk

CİSÜ Platformu, Türkiye’de yaşayan tüm bireylerin cinsiyet, cinsel yönelim, dil, inanç, etnisite farkı gözetmeksizin cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunmasını desteklemek ve ilgili sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmek için savunuculuk çalışmaları yapan bir platformdur. Savunuculuk çalışmalarının temelini Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve ulusal yasal düzenlemeler oluşturmaktadır.

Savunuculuğu bütünlüklü bir şekilde ele alan CİSÜ, bir yandan kapasite geliştirme eğitimleri ile ilgili STK’ların savunuculuk ve lobicilik becerilerinin geliştirilmesi, bir yandan da çeşitli araştırma ve derlemeler ile kanıta dayalı savunuculuk çalışmalarının yürütülmesi için çalışır. Bu kapsamda yerel yönetimler ile görüşmeler ve karar vericiler ile lobi faaliyetleri yürütür.